ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ | ahara kar Nic in DBT Status Check Online 2023

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಇವಾಗ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೂ September ತಿಂಗಳ ಹಣ ಜಮ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್…